شناسه : 31109
ی, 11/16/1401 - 08:57
نویسنده : استان همدان

آشنائی با #اصطلاحات_حقوقی 

 

#جرم : هر فعل يا ترک فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد.

 

#دعوای_حقوقی (مدنی یا مالی): دعوايی كه موضوع آن بطور مستقيم راجع به مطالبه مال، انجام تعهد و ساير امور مدنی باشد.

 

#دعوای_کیفری (غیرمالی): دعوايی است كه موضوع آن بطور مستقيم راجع به امور مالی نبوده و در ارتباط با جرم عليه جان، حيثيت، نظم و امنيت افراد و جامعه باشد.

 

#دادخواست (#شكوائیه): عريضه ای است كتبی كه بطور معمول در اوراق مخصوص به مراجع قضائی ارائه ميشود.

 

🏛 در دعاوی حقوقی خواهان بايد خواسته اش را با تقديم دادخواست در فرم مخصوص در دادگاه طرح كند، اما در دعاوی كيفری تنظيم شکوائيه در فرم مخصوص ضروری نيست.

 

#خواهان: به شخصی گفته ميشود كه در دعاوی حقوقی مدعی وجود حقی برای خود نزد ديگری باشد.

 

#خوانده: به شخصی گفته ميشود كه در دعاوی حقوقی جهت انجام تعهد و يا استيفای حقی عليه او طرح دعوی شده باشد.

 

#شاکی: طرفی از دعوا كه مدعی وقوع جرم كيفری عليه خود و يا افراد تحت ولایت خود ميباشد.

 

#متهم (مشتكی عنه): طرفی از دعوا كه انجام جرم به او نسبت داده شده، ولی هنوز حکم محکوميت قطعی عليه او

صادر نشده است.

 

#محكوم_له:شخصی كه حکم به سودش صادر شود.

 

#محكوم_علیه: شخصی كه حکم به زيان او صادر شده و يا فردی كه به مجازات كيفرى محکوم شده است.

 

#محكوم_به: موضوعی كه محکوم عليه به آن محکوم شده است.

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید. CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.