کارگاه آموزشی "نوآوری های آیین دادرسی کیفری در زمینه قرارهای تامین" به همت سازمان بسیج حقوقدانان برگزار می شود.